Stadgar för föreningen OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Dessa stadgar – reviderade och fastställda på ordinarie årsmöte den 6 april 2017 – ersätter tidigare stadgar från 1982 och 1998, avseende både Föreningen OperaVännerna och dess stipendiefond.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är OperaVännerna (nedan ”OV”) vid Kungliga Operan i Stockholm.

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet
OV, som bildades 1980 som en fristående publikförening, är en ideell förening med syftet

* att öka och förstärka medlemmarnas utbyte av sitt operaintresse genom att bl.a.
– sprida kunskap om Kungliga Operans verksamhet, t.ex. genom informationsblad, föreningens hemsida och liknande.
– förmedla information om programplaner och enskilda föreställningar vid Kungliga Operan
– anordna sammankomster om opera och medverkande
– arrangera studiebesök och operaresor i och
utanför Sverige
– anordna gemensamma besök på operaföreställningar
– sprida kännedom om inspelningar av operor

* att genom föreningens stipendiefond stödja enskilda personer med anknytning till operaverksamheten vid Kungliga Operan.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i OV kan erhållas av den som stödjer föreningens ändamål och accepterar stadgarna samt betalar av föreningen fastställd medlemsavgift. Medlemskap gäller per kalenderår.

En person som gjort exceptionella insatser för föreningen kan av styrelsen utses till hedersmedlem. En hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga medlemsavgift.

En särskilt förtjänt person kan av styrelsen tilldelas föreningens förtjänsttecken.
Ständigt medlemskap kan erhållas genom inbetalning av ett engångsbelopp tio gånger medlemsavgiften.

§ 4 Uteslutning
Medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs för nästkommande verksamhetsår vid ordinarie årsmöte. Avgift ska erläggas senast tre månader efter det att en anmodan att betala avgiften sänts ut från föreningen. Den som inte betalat medlemsavgiften inom tre månader anses ha utträtt ur föreningen.

Styrelsen har rätt att besluta om reducerad medlemsavgift för familjemedlemmar med samma adress.
Styrelsen har också rätt att besluta om reducerad medlemsavgift för ungdomar under en viss ålder.
Styrelsen kan också besluta att en medlemsavgift som betalats in efter ett visst datum även ska gälla för påföljande verksamhetsår. Förutsättningen är att inbetalningen motsvarar minst påföljande års medlemsavgift.

§ 6 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs på ett årsmöte.
Ordföranden väljs på ett år.
Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år enligt ett rullande schema. Den valda styrelsen konstituerar sig inom sig.

I styrelsen ska ingå en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Suppleanterna väljs på ett år. Suppleanterna ska kallas till alla styrelsemöten.

Firman tecknas av styrelsen. Föreningens medel disponeras av ordföranden och kassören, var för sig eller i förening.

När styrelsen sammanträder ska protokoll över beslut i styrelsen föras. Ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen ska justera protokollen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna, ordinarie eller suppleanter, är närvarande.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Styrelsen kallas till möte av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter.

§ 7 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska på ordinarie årsmöte väljas två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till nästföljande ordinarie årsmöte.
Revisorerna och revisorssuppleanten väljs på ett år.
OV:s revisorer, inklusive suppleanten, ska också vara revisorer för föreningens stipendiefond (se
§ 11 nedan).

§ 8 Valberedning
En valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant, ska utses på ordinarie årsmöte. Valberedningen har till uppgift att inför nästa årsmöte föreslå kandidater till styrelse och revisorer.

§ 9 Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 10 Årsmöte, m.m.
Ordinarie årsmöte ska hållas någon gång mellan den 15 februari och den 30 april varje år.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut minst två veckor före årsmötet och ska innehålla i stadgarna upptagna ärenden samt i stadgeenlig ordning inkomna motioner från medlemmar.

Kallelsen ska också innehålla bokslut och verksamhetsberättelse.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp till behandling:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordningen
4. Justering av röstlängden
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Val av två justerare som också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av eventuella arvoden
13. Förslag från styrelsen
14. Inkomna motioner
15. Val av ordförande för föreningen
16. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av två ordinarie revisorer och en suppleant
18. Val av ledamöter till OV:s stipendiefond.
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutning

På årsmöte eller föreningsmöte fattas beslut genom enkel majoritet av de medlemmar som deltar i omröstningen.

Vid lika röstetal avgör mötesordföranden genom utslagsröst utom vid personval där lotten avgör.
Om någon så begär ska omröstning ske slutet.

På årsmötet har bara den medlem som betalat medlemsavgift för innevarande år rösträtt.
Medlem kan på årsmötet rösta för en (endast en) annan medlem genom fullmakt.

§ 11 OperaVännernas stipendiefond
Denna paragraf ersätter de tidigare separata stadgarna för ”OperaVännernas vid Kungliga Teatern i Stockholm (OV) stipendiefond” med organisationsnummer 802011-0782.

OV har inrättat en stipendiefond som har till ändamål att genom årliga stipendier stödja personer som är verksamma vid Kungliga Operan i Stockholm eller avser att bli konstnärligt yrkesverksamma inom operakonsten.

Stipendiefonden kan erhålla sina medel som gåva eller bidrag från OV, enskilda medlemmar i OV eller enskilda personer, organisationer, institutioner, företag, m.fl. Om gåva eller bidrag är förenat med villkor ska detta godkännas av OV:s styrelse innan gåvan/bidraget accepteras. Fonden ska förvaltas med god avkastning. Medlen och/eller avkastningen kan användas till stipendier.

Stipendiefondens styrelse ska bestå av OV:s ordförande och minst två ledamöter av OV:s styrelse. Därutöver bör en etablerad operaartist adjungeras. Denna väljs för ett eller två år. Föreningens ordförande har utslagsröst.

Beslutet om vem eller vilka som tilldelas ett stipendium fattas av OV:s styrelse. Stipendiets storlek bestäms från år till år av OV:s styrelse.

Stipendiefondens styrelse utarbetar sina egna arbetsformer och utser en eller flera kandidater till stipendium. I motiveringen till ett stipendium ska vara inskrivet att det är avsett för vidareutbildning. Fondens styrelse kan i sin motivering framföra en mer specifik avsikt vartill stipendiet kan användas. Någon skyldighet för stipendiat att följa sådan specifik önskan finns dock inte.

Upplösning av fonden sker genom beslut på i behörig ordning sammankallad föreningsstämma eller om OperaVännerna som förening upphör.

Om fonden upplöses ska den övertas och förvaltas av Kungliga Operan. Fonden kan då fortsatt vara självständig eller uppgå i en annan av Operan förvaltad fond. Operan har dock inte rätt att väsentligt förändra syftet med OV:s stipendiefond eller låta den uppgå i en annan fond med väsentligen annat syfte än OV:s fond.

§ 12 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska hållas om styrelsen eller minst en tiondel av medlemmarna så begär. Samtidigt med begäran om ett extra föreningsmöte ska de ärenden som man önskar behandlade specificeras.

Kallelse till ett extra föreningsmöte ska skickas ut senast 14 dagar efter det att begäran om ett extra föreningsmöte framställts och ska innehålla punkterna 1–6 under ordinarie årsmöte samt de ärenden som bifogats begäran om det extra föreningsmötet. Extra föreningsmöte ska hållas tidigast 14 och senast 21 dagar efter det att kallelse skickats ut.

Medlem kan på extra föreningsmöte rösta för en (endast en) annan medlem genom fullmakt.

§ 13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras av ett årsmöte med 90% majoritet av de röstande eller på två föreningsmöten, varav ett årsmöte, och då med 2/3 majoritet av de röstande.

Förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Av kallelsen till årsmötet ska framgå att ett förslag om stadgeändring föreligger och vad förslaget går ut på.

Medlem kan rösta för en (endast en) annan medlem genom fullmakt.

§ 14 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen är giltigt bara om två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, med minst 2/3 majoritet av de röstande godkänt beslutet.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden genom utslagsröst.

Om någon så begär ska omröstning ske slutet. Medlem kan rösta för en (endast en) annan medlem genom fullmakt.

Vid det sista av dessa föreningsmöten fattas också beslut om hur de tillgångar ska fördelas som föreningen förfogar över vid upplösningen.