OperaVännerna har inrättat en stipendiefond som har till ändamål att genom årliga stipendier stödja personer som är verksamma vid Kungliga Operan i Stockholm eller avser att bli konstnärligt yrkesverksamma inom operakonsten. Stipendiet kan inte sökas.

Stipendiefonden kan erhålla sina medel som gåva eller bidrag från OV, enskilda medlemmar i OV eller enskilda personer, organisationer, institutioner, företag, m.fl. Om gåva eller bidrag är förenat med villkor ska detta godkännas av OV:s styrelse innan gåvan/bidraget accepteras. Fonden ska förvaltas med god avkastning. Medlen och/eller avkastningen kan användas till stipendier.

Stipendiefondens styrelse ska bestå av OV:s ordförande och minst två ledamöter av OV:s styrelse. Därutöver bör en etablerad operaartist adjungeras. Denna väljs för ett eller två år. Föreningens ordförande har utslagsröst. Den operaartist som adjungerats de senaste åren har varit hovsångerskan Lena Nordin.

Beslutet om vem eller vilka som tilldelas ett stipendium fattas av OV:s styrelse. Stipendiets storlek bestäms från år till år av OV:s styrelse.

Stipendiefondens styrelse utarbetar sina egna arbetsformer och utser en eller flera kandidater till stipendium. I motiveringen till ett stipendium ska vara inskrivet att det är avsett för vidareutbildning. Fondens styrelse kan i sin motivering framföra en mer specifik avsikt vartill stipendiet kan användas. Någon skyldighet för stipendiat att följa sådan specifik önskan finns dock inte.

Bidrag till stipendiefonden kan sättas in på bankgiro 307-8854. Mer information om stipendiefonden kan erhållas genom att mejla till ov@operavannerna.com